Sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w roku 2005

Radio Rzeszów S.A. realizuje zadania nałożone w art. 21 ustawy z 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. nr 253 z 2004 r. poz. 2531
z późniejszymi zmianami).

Art. 21.1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością
i integralnością przekazu.

 

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców zagranicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;

5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;

7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej;

8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim;

8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;

9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:

1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji;

2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;

3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej;

4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej;

5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;

6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki;

7) służyć umacnianiu rodziny,

7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych;

8) służyć zwalczaniu patologii społecznych;

9) (uchylony). Struktura programu w 2005 r. przedstawiała się następująco:

 • informacja - 1.345 godzin,
 • publicystyka 1.561 godzin,
 • edukacja i poradnictwo - 585 godzin,
 • religia - 84 godziny,
 • audycje literacie i formy udramatyzowane - 150 godzin,
 • reportaż radiowy i dokument artystyczny - 81 godzin,
 • rozrywka - 166 godzin,
 • sport - 314 godzin,
 • audycje dla dzieci i młodzieży - 73 godziny,
 • audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych - 54 godziny,
 • muzyka ogółem - 4.112 godzin, z tego:
  • muzyka poważna - 282 godziny,
  • muzyka ludowa - 148 godzin,
  • muzyka ludowa wykonana przez zespoły związane z regionem - 150 godzin,
 • płatne elementy programu - 138 godzin.


Zarząd Radia Rzeszów S.A. zgodnie z postanowieniem art. 31 c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity Dz. U. nr 253 z 2004 r. poz. 2531 z późniejszymi zmianami) przestawia sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie nie zarejestrowanych odbiorników na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1, ze wskazaniem środków przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań wymienionych w art. 21 ust.1a.

Na realizację misji radia publicznego Radio Rzeszów S.A. w 2005 r. przeznaczyło kwotę w wysokości 10.748.900 zł.

W zakresie środków otrzymanych od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2005 r. Radio Rzeszów S.A. dysponowało:

 • środkami z wpływów abonamentowych w wysokości 10.092.800 zł.,
 • środkami z wpływów pozaabonamentowych w wysokości 33.500 zł.

Na realizację misji radia publicznego Radio Rzeszów S.A. poniosło dodatkowo wydatki w kwocie 622.600 zł. pokryte z wpływów własnych, pochodzących z działalności reklamowej, sprzedaży audycji.

 

Prezes Zarządu
 
Henryk Pietrzak
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Maria Tarnawska
Czytany 3271 razy Ostatnio zmieniany 28 luty 2012

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top