Rada Nadzorcza "Polskiego Radia Rzeszów" Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3 informuje o wszczęciu postępowania konkursowego na kandydatów na Członków Zarządu "Polskiego Radia Rzeszów" S.A.:
 1. Prezesa Zarządu "Polskiego Radia Rzeszów" S.A.
 2. Członka Zarządu "Polskiego Radia Rzeszów" S.A.
 1. W postępowaniu konkursowym wyłania się dwóch członków zarządu "Polskiego Radia Rzeszów" S.A.
 2. Kandydaci na kandydata na Członka Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:
  1. posiadać:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. wykształcenie wyższe,
   3. co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych,
  2. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie być karanym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Zgłoszenia kandydatów na kandydata na Członka Zarządu powinno zawierać:
  1. a. pisemne zgłoszenie zawierające:
   1. imię (imiona) i nazwisko kandydata,
   2. imiona rodziców,
   3. datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL,
   4. adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy,
   5. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL,
   6. wskazanie Spółki do zarządu której zgłoszona jest kandydatura oraz określenie funkcji w Zarządzie Spółki o jaką ubiega się kandydat - Prezes Zarządu lub Członek Zarządu, przy czym jeden kandydat może ubiegać się o obie funkcje, tj. Prezesa i Członka Zarządu, w takim przypadku kandydat powinien określić, o którą z funkcji ubiega się w pierwszej kolejności,
  2. list motywacyjny,
  3. życiorys (CV) kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  4. krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu,
  5. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu co najmniej pięcioletniego stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi kandydat zarządzał,
  7. oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz.U. nr 236 z 2010 r., poz. 1565),
  8. oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 63 z 2007 r., poz. 425, ze zmianami), według wzoru określonego we właściwym załączniku do wymienionej ustawy,
  9. oświadczenia:
   • o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
   • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty w oryginałach lub odpisach, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata. W przypadku złożenia odpisu lub kopii dokumentu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie oryginałów lub urzędowych odpisów wcześniej poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Niezbędne informacje o Spółce "Polskie Radio Rzeszów" S.A. oraz Regulamin konkursu na stanowiska członków Zarządu w Spółce "Polskie Radio Rzeszów" Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki pod adresem: www.radio.rzeszow.pl (BIP) oraz w siedzibie Spółki ul. Zamkowa 3 w Rzeszowie w Sekretariacie Spółki w godz. 1200 - 1600 w dni robocze.
 6. Kandydaci składają zgłoszenia listownie pod adresem: "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów lub osobiście w Sekretariacie w siedzibie Spółki w Rzeszowie ul. Zamkowa 3 w godz. 8.00 - 1600 w dni robocze do dnia 11 października 2011 r. do godz.12.00, w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem: "KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU "POLSKIEGO RADIA RZESZÓW" S.A. - NIE OTWIERAĆ do dnia 11 października 2011 roku do godz. 12.00"
  O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do Sekretariatu w siedzibie Spółki. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i podlegają zniszczeniu bez ich otwierania.
 7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi komisyjnie w dniu 11 października 2011 roku o godzinie 1530.
 8. Rada dokonuje przeglądu i analizy zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu. Zgłoszenia, które, pomimo wezwania do usunięcia ich braków, o którym mowa w pkt. 4 d 3) Regulaminu nie spełniają wymogów wyżej określonych zostają odrzucone i nie podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.
 9. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia kandydatów na członków zarządu.
 10. Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu konkursowym.
 11. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną pisemnie poinformowani niezwłocznie po jego zakończeniu.
 12. Uchwały, o których mowa w pkt 4 lit. g ppkt 12 oraz w pkt 7 Regulaminu Konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 4235 razy Ostatnio zmieniany 28 luty 2012

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top