Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na kandydata na Prezesa Zarządu "Polskiego Radia Rzeszów" - Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza "Polskiego Radia Rzeszów" - Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3 informuje o wszczęciu postępowania konkursowego na kandydata na Prezesa Zarządu "Polskiego Radia Rzeszów" S.A.
 1. Kandydaci na kandydata na Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące kryteria:
   1. a) posiadać obywatelstwo polskie,
   2. b) korzystać z pełni praw publicznych,
   3. c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. d) posiadać wykształcenie wyższe,
   5. e) posiadać co najmniej trzyletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu działalności gospodarczej; w stosunku do wszystkich kandydatów preferowane będzie doświadczenie związane z pracą w mediach,

  1. 2) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. 3) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,
  3. 4) nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 2. Zgłoszenia kandydatów na kandydata na Prezesa Zarządu powinny zawierać:

  1. 1) pisemne zgłoszenie zawierające:

   1. a) imię (imiona) i nazwisko kandydata,
   2. b) imiona rodziców,
   3. c) datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL,
   4. d) adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy,

  2. 2) list motywacyjny,
  3. 3) życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
  4. 4) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu,
  5. 5) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego,
  6. 6) oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi kandydat zarządzał, lub w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  7. 7) oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz.U. nr 236 z 2010 r., poz. 1565 ze zmianami),
  8. 8) oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 f. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 63 z 2007 f., poz. 425, ze zmianami), według wzoru określonego we właściwym załączniku do wymienionej ustawy,
  9. 9) oświadczenia o:

   • posiadaniu polskiego obywatelstwa,
   • posiadaniu stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego doświadczenia w kierowaniu zespołami pracowniczymi. W stosunku do wszystkich kandydatów preferowane będzie doświadczenie związane z pracą w mediach przez okres nie mniejszy niż 3 lata oraz posiadanie co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy,

  10. 10) aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na l miesiąc przed upływem terminu składania zgłoszeń przez uprawnione ośrodki medycyny pracy),
  11. 11) konspekt (maksymalnie do 7 stron) strategii działania wraz z analizą SWOT Spółki,
  12. 12) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym ani że nie toczą się przeciw kandydatowi postępowania karne (prokuratorskie i sądowe) oraz karno-skarbowe popełnione z winy umyślnej.

 3. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty w oryginałach lub odpisach, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata. W przypadku złożenia odpisu dokumentu, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie oryginałów lub urzędowych odpisów wcześniej poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 4. Niezbędne informacje o Spółce oraz Regulamin konkursu na kandydata na Prezesa Zarządu w Spółce "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna kandydaci mogą uzyskać ze strony internetowej Spółki pod adresem:
  www.radio.rzeszow.pl (BIP) oraz w siedzibie Spółki ul. Zamkowa 3 w Rzeszowie w Sekretariacie Spółki w godz. 12:00 - 16:00 w dni robocze.

 5. Kandydaci składają zgłoszenia listownie lub osobiście w Sekretariacie w siedzibie Spółki w Rzeszowie ul. Zamkowa 3 w godz. 8.00 - 16:00 w dni robocze do dnia 22.04.2015 r. do godz. 15:30, w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem: "KONKURS NA KANDYDATÓW NA PREZESA ZARZĄDU "POLSKIEGO RADIA RZESZÓW" S.A. - NIE OTWIERAĆ do dnia 25.04.2015 roku do godz. 14:00". O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do Sekretariatu w siedzibie Spółki. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i podlegają zniszczeniu bez ich otwierania.

 6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi komisyjnie w dniu 25.04.2015 roku o godzinie 14:00.

 7. Rada dokonuje przeglądu i analizy zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie Konkursu. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów wyżej określonych zostają odrzucone i nie podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 8. Rada Nadzorcza w każdym czasie, bez podania przyczyny, może podjąć na każdym etapie postępowania konkursowego uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłaniania kandydata.

 9. Spółka nie zwraca kandydatom ewentualnych kosztów udziału w postępowaniu konkursowym.

 10. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną pisemnie poinformowani niezwłocznie po jego zakończeniu.
Załączniki
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 2041 razy Ostatnio zmieniany 27 marzec 2015

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top